K-Deco Adventi Naptár nyereményjáték-szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

  1. Nyereményjáték-szabályzat1. Szervező és Lebonyolító: K-Deco Textil Kft.

2132 Göd, Rózsa utca 10.
cégjegyzékszáma: 13-09-092426

2. Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (a továbbiakban: Játékos) https://www.facebook.com/KDecoTextil/  oldalon az Adventi Naptár napi posztját lájkolja. A játék időtartama alatt bármelyik poszt lájkolható.

A Játékos a Játékban történő részvétellel úgy nyilatkozik, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és azokat magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek, és a Szervező által a jelen játékszabályzatban előre meghatározott kritériumoknak megfelelnek.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói, valamint egyéb hozzátartozói.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése), valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításáról, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a  www.k-deco.hu  oldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játékon való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos felelősséget.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárítanak, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és kézbesítési cím elírása stb.), illetve valódiságáért Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak. Szervező és Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolító nem felelősek azokért a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért sem, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2019. december 1. 0:00 – 2019. december 18. 16.00 óráig.

4. Nyeremények

A nyeremény sorsolásonként 1 db K-Deco Mountain Collection takaró.

Egy sorsolás alkalmával a nyeremény megnyerése nem képezi az akadályát annak, hogy a Játékos másik nap újabb napi nyereményt nyerjen.
A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és másra át nem ruházhatóak.

5. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása, nyertesek értesítése és nyeremények kézbesítése

A Játékosok között a Szervező hetente 3x, hétfőn, szerdán és pénteken sorsol, azaz alábbi napokon:

2019 december 4., december 6., december 9., december 11., december 13., december 16. és december 18.

A nyerteseket a Szervező sorsolja ki véletlenszerű kiválasztással az adott napig az adventi naptár napi posztját lájkoló Játékosok közül.A nyerteseket a Szervező a Játékban használt Facebook neve alapján értesíti, egyúttal kéri őket teljes nevük és kézbesítési címük és telefonszámuk megadására. A Szervező a sorsolásokat követő napon Facebook posztban is közzéteszi az aktuális nyertes nevét. A nyeremények nyertesek részére való kézbesítéséről a Szervező gondoskodik. A Szervező kizárólag a fenti adatok helyes és hiánytalan megléte esetén tud gondoskodni a nyeremények megfelelő kézbesítéséről.

A Szervező pótnyertest nem sorsol.

A megadott kézbesítési adatok helyessége, és a nyeremény átvétele a Játékos felelőssége.

A nyereményeket a Szervező – futárszolgálat igénybevételével – juttatja el a nyertesekhez az általuk megadott kézbesítési címre. A kézbesítést – az igénybevett futárszolgálat útján – a Szervező egy alkalommal kísérli meg az eredményhirdetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

II. Adatvédelmi tájékoztató

A Szervező a Játék céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban úgy is, mint: Adatkezelő).

A Játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei.